Monitoring wody

Jakość wody może być oceniana wieloma sposobami, zarówno pod względem zanieczyszczeń fizycznych jak i chemicznych.
Do zanieczyszczeń fizycznych wody mogą należeć zawiesiny i inne substancje. Czystość chemiczna wody oceniana jest na podstawie zawartości szerokiego wachlarza różnych substancji, w zależności od typu wody oraz kryteriów lokalnych. Analiza chemiczna wody może obejmować badania związków azotu, rozpuszczalnych soli metali ciężkich i związków organicznych.

Najpopularniejsze aplikacje monitoringu wody dotyczą:
Oznaczania zawiesin w wodzie przy zastosowaniu np. filtrów szklanych.
Analiz chemicznych, np. oznaczania metali ciężkich, rozpuszczalnych związków organicznych i jonów.
• Analiz mikrobiologicznych z zastosowaniem membranowych metod mikrofiltracyjnych.
Monitoring wody

Oznaczanie zawiesin

Zawiesina jest terminem stosowanym do opisania cząstek fizycznych w próbce wody, które nie osiadają na dnie. Ilość tych substancji jest oznaczana technikami filtracyjnymi.

Zawiesina jest oznaczana poprzez przesączenie odmierzonej objętości próbki przez zważony wcześniej filtr o określonej wielkości porów, wysuszeniu go i ponownym zważeniu. Różnica wagi stanowi suchą masę zawiesiny w określonej objętości próbki wody (wyrażanej najczęściej w miligramach na litr).

Filtry do analizy zawiesin

Typowymi filtrami do oznaczania zawiesin są filtry z włókna szklanego w krążkach, które użytkownik musi przemyć i zważyć przed użyciem. Whatman™ poleca filtry szklane, gotowe do użycia, 934-AH RTU, które są dostarczane jako wymyte i przeważone, dzięki czemu znacznie skracają czas potrzebny do badania.

Metoda 2540D: Filtry 934-AH RTU vs. tradycyjne filtry szklane
Metoda 2540D: Filtry 934-AH RTU vs. tradycyjne filtry szklane

Produkty do badania wody

Jakie badanie wykonujesz?
Jakiego produktu powinieneś użyć?
Analizy przy oznaczaniu zawiesiny organicznej (VSS)
Oznaczanie rozpuszczonych metali ciężkich
Oznaczanie jonów rozpuszczonych
Oznaczanie rozpuszczonej materii organicznej
Oznaczanie rozpuszczonej materii organicznej i cząsteczkowego węgla organicznego

Analiza chemiczna wody

Analizy chemiczne wody koncentrują się na identyfikacji i obliczaniu zawartości substancji chemicznych występujących w wodach gruntowych, powierzchniowych, studniach i wodach przemysłowych (np. z fabryk i kopalń). Pokaż więcej...
Najpopularniejsze analizy wykonywane przy badaniach jakościowych wody dotyczą:
Rozpuszczalnych soli metali ciężkich: Badania obecności soli metali ciężkich takich jak ołów   (Pb) czy rtęć (Hg) - Niezwykle ważne z uwagi na szkodliwy wpływ na zdrowie czlowieka i środowisko.
Całkowitej zawartości i ilości rozpuszczonego węgla organicznego (DOC): DOC definiowane jest jako materia organiczna, ulegająca przesączeniu przez filtr o średnicy porów 0.45 µm, np. filtr Puradisc Aqua 30.
Zawartości azotanów, azotynów i amoniaku.

Do oznaczania ilości i proporcji poszczególnych składników stosowane są różne techniki, zależne od rodzaju badanego pierwiastka lub związku chemicznego. Niektóre techniki wykorzystują standardowe wyposażenie laboratoryjne, inne natomiast wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi, takich jak aparatura do HPLC lub spektrometru mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP-MS).

Filtry do analizy chemicznej wody

Filtrację próbki najczęściej przeprowadza się w celu usunięcia cząstek, które wpływają na analizę lub mogą uszkodzić aparaturę. Filtr musi być tak dobrany, aby nie miał wpływu na wyniki badań. Filtrację najczęściej przeprowadza się przy zastosowaniu filtrów strzykawkowych lub fiolek filtracyjnych.

W przypadku próbek trudnych do filtracji, polecamy zastosowanie filtra strzykawkowego zawierającego prefiltr (filtry GD/X lub GD/XP). Umożliwiają one filtrację większych objętości próbek w porównaniu z filtrami bez prefiltrów.

W przypadku badań zawartości metali ciężkich, polecamy zastosowanie prefiltru polipropylenowego, w celu minimalizacji ekstrakcji jonów (filtry strzykawkowe GD/XP).
Rozpuszczone metale ciężkie
Filtracja w laboratorium
Filtracja mobilna
(np. analiza wód gruntowych)
Jony (chromatografia jonowa)
Jony (chromatografia jonowa)
Rozpuszczona materia organiczna
Rozpuszczona materia organiczna
Badania z zastosowaniem HPLC, GC i innych technik analitycznych
Próbki trudne do filtracji
(np. gęste zawiesiny)
Próbki o niskiej zawartości ciał stałych
Autosamplery HPLC/GC

Produkty "Ready-to-Use"

Filtry z włókna szklanego 934-AH RTU dla TSS
Filtry z włókna szklanego GF/C RTU
Filtry z włókna szklanego 934-AH RTU dla VSS
Filtry strzykawkowe GD/XP
Zalety produktów typu "Ready-to-Use"
Wstępnie przemyte, wysuszone, schłodzone i zważone
Aluminiowe szalki z kodem kreskowym do łatwego pobrania z internetu wagi filtra
Opakowanie z kodem kreskowym do pobrania i internetu wag wszystkich zawartych w nim filtrów.
Wstępnie wyprażone w temp. 5500C
Etapy suszenia i ważenia powtarzane dwukrotnie i udokumentowane zgodnie ze standardami Metody 2540 w częściach C i D
Gwarantowany certyfikatem ubytek masy mniejszy niż 0,5 mg lub 4% zgodnie z metodą 2540 opisany w częśćiach C i D
Gwarantowany certyfikatem ubytek masy mniejszy niż 0,017 mg/cm2 zgodnie z wymogami normy EN 872
Dostępny wariant ekonomiczny (przemyte i wysuszone bez ważenia i kodowania)

Wykrywanie i zliczanie bakterii

Obecność mikroorganizmów w środowisku stanowi potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzkiego. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe konkretnych organizmów wykorzystywane jest do oceny jakości wody dla celów konsumpcyjnych, rekreacyjnych oraz ścieków odprowadzanych do środowiska naturalnego.

Mikroorganizmy z próbki wody przechwytywane są przy pomocy mikrofiltracji na filtrze membranowym. Membranę przenosi się później na podłoże mikrobiologiczne w celu dalszej identyfikacji i/lub zliczeniu mikroorganizmów.

Metody filtracji membranowej są powszechnie stosowane w przypadku wykrywania mikroorganizmów, takich jak  E.coli, Clostridium, fekalne formy coli, Legionella, Staphylococcus oraz Pseudomonas aeruginosa. Metody te obejmują użycie filtrów membranowych i systemów filtracyjnych.

Filtry membranowe do mikrobiologicznej analizy wody

Odpowiedni dobór filtra membranowego zależy od stosowanej metodyki badania. Do mikrobiologicznej analizy wody najczęściej stosowane są poniższe rodzaje membran:
Materiał membrany Produkt Whatman™
Mieszane estry celulozy Filtry membranowe sterylne ME
Azotan celulozy Filtry membranowe
Poliwęglan Filtry membranowe Nuclepore lub Cyclopore
Nylon Filtry membranowe NL
Niektóre filtry membranowe dostarczane są w formie taśm (STL) do używania z podajnikiem filtrów membranowych Membrane-Butler. Membrane-Butler minimalizuje ryzyko zanieczyszczenie krzyżowego i ułatwia podawanie filtrów osobie przeprowadzającej badanie.
Membrana z siateczką
Podajnik filtrów membranowych
Membrana z siateczką.
Podajnik filtrów membranowych.

Filtry do analizy mikroplastiku - Anodisc

Filtry membranowe z membraną nieorganiczną Anopore - Anodisc z pierścieniem supportującym cechują:

• Wyjątkowa precyzja filtracji osiągana dzięki wysokiej gęstości porów i wąskiemu rozkładowi ich rozmiarów
• Szeroka kompatybilność z rozpuszczalnikami zmniejsza potrzebę magazynowania innych typów membran
• Brak dodatków gwarantuje minimalny wpływ zanieczyszczeń na analizę i redukuje ryzyko kontaminacji
• Ekstremalnie niska wiązalność białek minimaliuje straty próbki
• Przeźroczystość w stanie mokrym sprawia, że są idealne do badań mikroskopowych

Filtry Anodisc wykorzystywane są w procesie puryfikacji mikroplastiku w oczyszczonej wodzie ściekowej, oraz  w analizie mikroplastiku przy użyciu mikro-spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni.
Filtry do analizy mikroplastiku - Anodisc

Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych Sarstedt
Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych SARSTEDT