Cząstki znajdujące się w powietrzu stanowią złożoną grupę substancji (ciekłych lub stałych) rozproszonych w atmosferze, o średnicy od ułamka mikrometra do kilkuset mikrometrów. Dwie z najważniejszych frakcji cząstek stałych stanowią - frakcja respirabilna (< 2.5 µm) oraz frakcja inhalacyjna (< 10 µm). Poziomy tych frakcji są monitorowane przy zastosowaniu grawimetrycznego badania pyłów PM2.5 i PM10.
Filtr z włókna szklanego w rolce do samplerów automatycznych.
Filtry z włókna szklanego EPM 2000.
Wiele metod grawimetrycznych do oznaczania cząstek stałych w atmosferze opiera się na wychytywaniu ich na wysokowydajnym filtrze z mikrowłókien szklanych lub kwarcowych. Proces ten obejmuje gromadzenie cząstek na filtrze w trakcie procesu pobierania próbek powietrza, najczęściej w ciągu 8 godzin lub dłużej. Masa cząstek stałych oznaczana jest poprzez ważenie filtra przed i po poborze próbki powietrza.

Filtry do grawimetrycznej analizy cząstek

W analizie pobranych cząstek stałych należy zwrócić uwagę  na dobór medium filtracyjnego. Filtr nie powinien zawierać pierwiastków śladowych lub zawierać ich jak najmniej, a ich wpływ na przebieg badania powinien być minimalny.
Filtry z mikrowłókien szklanych Whatman (np. GF/A i EPM 2000) oraz filtry z włókien kwarcowych (np. QM-A) są idealne dla grawimetrycznego oznaczania cząstek. Łączą one wydajną retencję analizowanego powietrza z szybkim przepływem, niewielkim spadkiem ciśnienia, wysoką nośnością i niską wchłanialnością wody. Membrany PTFE są często stosowane w przypadku konkretnych analiz grawimetrycznych, np. dla pyłu PM2.5 lub w badaniach mobilnych.
W przypadku badań gazów kominowych, w wysokich temperaturach, znakomicie sprawdzają się filtry z włókna szklanego lub gilzy albo filtry z włókna kwarcowego, takie jak QM-A.
Metody monitoringu cząstek
Samplowanie automatyczne
Samplowanie manualne, środowisko agresywne
(wysoka temperatura, kwas)
Samplowanie manualne, środowisko normalne
Radioaktywność
W celu oszacowania jakości powietrza monitorowane są jego odpowiednie składniki chemiczne.

Badanie emisji metali ciężkich w powietrzu

Monitoring zanieczyszenia powietrza pierwiastkami metali najczęściej koncentruje się na metalach ciężkich, takich jak: kadm (Cd), miedź (Cu), ołów (Pb), nikiel (Ni), mangan (Mn), cynk (Zn), kobalt (Co) i żelazo (Fe). Powszechnie stosowany jest też szereg technik oznaczania zawartości innych substancji. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór optymalnego materiału filtracyjnego dla właściwej aplikacji.
Badanie emisji gazów spalinowych

Największe znaczenie mają cząstki dymu, tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), węglowodorów i tlenków azotu. Emisja gazów może być mierzona bezpośrednio przy zastosowaniu filtrów z włókna szklanego, np. GF/A lub QMA, w celu usunięcia pyłów i cząstek oleju.

Filtry Whatman - EPM 2000, QM-A i ultraczyste QM-H, używane są często w aplikacjach wymagających minimalnej zawartości cynku, żelaza i pierwiastków śladowych. Natomiast dla pozostałych rutynowych analiz powszechnie stosowane są filtry GF/A.
Filtry kwarcowe.
Analizy chemiczne
Metale ciężkie
Inne substancje chemiczne
(np. ozon, lotne węglowodory organiczne, SO2, NO2, CO, benzoesan)
Przez lata azbest był stosowany jako materiał budowlany, a jego włókna można znaleźć w wielu miejscach. Z uwagi na fakt, że włókna azbestu mogą powodować powstawanie nowotworów, priorytetową sprawą jest monitorowanie ogólnej zawartości włókien azbestu w środowisku i to nie tylko w przypadku budynków podlegających renowacji lub wyburzaniu. Obszary o dużej gęstości zaludnienia są poddawane obowiązkowej ciągłej kontroli .

Analiza azbestu wykonywana jest z wykorzystaniem technik mikroskopowych,  takich jak skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) i mikroskopia kontrastowo-fazowa (PCOM). W metodach tych próbki są pobierane i obserwowane przy użyciu filtrów membranowych z poliwęglanu lub z mieszanych estrów celulozy.
Badanie azbestu metodą Hot Block

Jedna z popularnych technik PCOM, znana jako metoda "hot block", wykorzystuje celulozowy filtr membranowy 0.8 µm do wychwytywania włókien z określonej objętości powietrza.

W dalszej kolejności, membranę z pobraną próbką poddaje się działaniu par acetonu, dzięki czemu staje się ona przeźroczysta. Chociaż wiele membran daje początkowo dobrą transparentność, tylko kilka utrzymuje czystość w dłuższym czasie bez powstawania krystalicznych artefaktów, które mogą stwarzać trudności w dalszych badaniach. Jest to bardzo ważny czynnik przy archiwizowaniu próbek. Specjalnie dla tej techniki Whatman przygotował membrany z mieszaniny estrów celulozy - MembraClear.
Włókna azbestu na membranie cyclopore.
Bieżący stan powietrza w Szczecinie:
Bieżący stan powietrza w Warszawie:
Bieżący stan powietrza we Wrocławiu:
Bieżący stan powietrza w Krakowie:
Bieżący stan powietrza w Gdańsku:
Bieżący stan powietrza w Poznaniu:
Monitoring środowiska

Monitoring powietrza

Wymóg czasowego lub stałego monitorowania emisji zanieczyszczeń prowadzi do rozwoju metod i technik analitycznych specyficznych dla poszczególnych gałęzi przemysłu.
Wiele kwalifikowanych analiz powietrza może być wykonywana z użyciem standardowych materiałów laboratoryjnych, takich jak tradycyjne filtry papierowe. Jednakże niektóre analizy wymagają materiałów posiadających odpowiednie właściwości, np. filtry o niskiej zawartości metali.

Najpopularniejsze aplikacje monitoringu powietrza dotyczą:

• Badania jakości powietrza otaczającego środowiska i emisji zanieczyszczeń. Należą do nich metody monitoringu cząstek stałych pyłu PM 2.5 i PM10, oraz analizy chemiczne takie jak oznaczanie zawartości metali ciężkich.

• Pobierania próbek i badania azbestu

Lab-System-Service
ul. Relaksowa 7
70-892 Szczecin
tel. +48 91 462 23 23
fax +48 91 462 17 63
email biuro@s-und-s.pl
© 2019 Lab-System-Service. Projekt i wykonanie Lab-System-Service